Meet the Teachers

Meet the Class Teachers

 Mrs Bollon Year 1 Class Teacher

 Mrs Milne Year 2 Class Teacher

 Miss Brunt Year 3 Class Teacher

 Miss Jeacock Year 4 Class Teacher

 Miss Clark Year 5 Class Teacher

 Miss Newlove Year 6 Class Teacher

Mr Metcalf Year 6 Class Teacher